Zualu design - Slow Jewellery Made With Love in Czech Republic

⚪⚪⚪
Hra materiálů ... minimalismus i divoké vzory ... příroda i industriál ... jednoduchost i poetika ... chlad i romantika ... šeď i barva ... asymetrie i soulad ... bláznivý a originální ...

takový je svět Zualu design, odrážející se v každém šperku ...Výrobky Zualu design jsou tvořeny pro všechny, kteří si váží hodnot poctivé ruční výroby, která zanechává své stopy v každém šperku, pro všechny, kteří mají rádi tradiční řemesla oblečená do modernějších kabátků, pro všechny, kteří vědí, že v dnešním rychlém světě je třeba zpomalit a rozhlédnout se po kvalitním lokálním výrobci, který nabízí jedinečné originály, které jinde nepotkají.

Podstatou značky Zualu design je zkoumání a objevování možností materiálů a jejich netradiční spojování do souhry tvořící výsledný šperk či objekt. Pracuji převážně s hliníkem, dřevem, surovým kamenem, akrylátovým sklem, plastem či textilem, a to jak samostatně, tak zejména ve vzájemných dialozích. Dualita v mé tvorbě je typická nejen pro samotná spojení materiálů, ale i výsledný design, který je jak minimalistický, tak barevný a hravý. Filozofie výroby následuje pomalé hnutí Slow Fashion, resp. Slow Jewellery. Veškerá tvorba Zualu design je čistě ruční prací s preferencí materiálů české výroby. V rámci environmentální šetrnosti a udržitelnosti se snažím využívat recyklované materiály. Jmenuji se Zuzana Peroutková. Studovala jsem na UMPRUM v Jablonci nad Nisou, v ateliéru Tvorby a vzorování bižuterie – Povrchové zušlechťování (dnes Design bižuterie a módního doplňku), pokračovala na obor Vizuální tvorba a výtvarná výchova na Masarykově univerzitě v Brně, poté jsem obzory doplnila o Environmentální studia na téže univerzitě. Experimentováním s materiály ve šperkařství se zabývám cca od roku 2004. S autorskou výrobou šperků, zejména z hliníku, jsem začala roku 2009 a promítla se i do mé diplomové práce. Od té doby stále zkoumám klasické i méně obvyklé materiály pro výrobu šperku či objektů. Výsledkem jsou vždy jedinečné solitéry, které často dále rozvíjím do dalších možných technických a materiálových provedení… 


Děkuji za respektování autorských práv. Tvorba i motivy jsou chráněny autorským zákonem! 
© Zualu design, Zuzana Peroutková. 
Doufám, že šperky budete nosit se stejnou láskou, jakou jsem jim věnovala při jejich výrobě ♡


⚪⚪
 Absolventské práce z uměleckých škol:

Aluminium in Colours ... 
Šperky jsou vyrobeny z hliníku organických tvarů, v němž jsou vloženy barevné plochy, které vzájemným prosvítáním v průhledech tvoří nové barvy – např. při použití modré a žluté vznikají odstíny zelené a tyrkysu. Šperky byly součástí sady z mé diplomové práce s názvem Umělecký šperk z hliníku, obhájené roku 2011 na MU v rámci oborů Vizuální tvorba a Výtvarná výchova.
© Zuzana Peroutková, 2011

Punkový šperk ... maturitní práce, SUPŠ v Jablonci nad Nisou ...

"Punkový šperk", sada šperků: náhrdelník a náramek. Výšivka na kožešině, ze skleněných korálů a perel, s prvky vyrobenými technikou lehaného skla. Materiál: Sklo, skleněné perle, kožešina, ocel. Maturitní práce, Uměleckoprůmyslová škola v Jablonci nad Nisou, 2008. © Zuzana Peroutková, 2008.
⚪⚪⚪

GB:

Play with materials ... minimalism and wild patterns ... nature and industrial ... coldness and romance ... grey and coloured ... assymetry and harmony ... crazy and original ... 

this is the world of the Zualu design, reflecting in an every jewel. 

The essence of the Zualu design creation is exploration and finding of new material features and possibilities, and subsequent unconventional combination to produce a jewel or an object. I work particularly with aluminium, wood, raw stone, acrylate glass, plastic or textile materials, on one´s own or in mutual dialogues.
The duality in my work is typical not only for a material combination, but also for final design, which is minimalistic, coloured and playful at the same time.

An idea of the work follows the Slow Fashion (Slow Jewellery) movement.

Prevailing material is aluminium, which is combined with both ordinary and less traditional materials. All my work is entirely handmade and based on Czech products. To contribute environmental sustainability, I also use recycled materials. 

My name is Zuzana Peroutková. Chronologically, I studied High School of Applied Arts in Jablonec nad Nisou in the atelier Design Jewellery and Fashion Accessories, then I went to the Masaryk University in Brno, where I graduated from Visual Creative Works & Art. Finally, I expanded my horizons by master´s degree from Environmental Studies at the same university. 

I have been experimenting with materials in jewellery design around since 2004... My author´s handmade jewellery manufacture started in 2009 and it was also reflected in my bachelor´s thesis (Artistic jewel of aluminium). I´m still trying to innovate my work and to come out with new original ideas.


Thank you for respecting copyright. Work techniques and motifs are protected by copyright law. 

© Zualu design, Zuzana Peroutková 

Original handmade jewel made by unique special technology. Made with love in Czech Republic. 


⚪⚪⚪

DE: 


Spiele mit Material ... Minimalismus und wilde Muster ... Natur und Industrie ... Einfachheit und Poesie ... Kälte und Romantik ... Grau und Farbe ... ... Asymmetrie und Harmonie ... verrückt und original ... 

so ist die Welt Zualu Design, in jedem Juwel reflektiert ... 

Das vorherrschende Material ist Aluminium, das mit anderen herkömmlichen und weniger traditionellen Materialien kombiniert wird. Die ganze Schöpfung Zualu Design ist rein manuelle Arbeit mit Präferenzen Materialien tschechischer Produktion. Im Rahmen der Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit versuche ich auch recycelte Materialien zu verwenden. 

Mein Name ist Zuzana Peroutková. Ich studierte an der Kunstgewerbeschule in Gablonz an der Neisse, im Atelier Bildung und Musterbildung Schmuck - Schmuckdesign und Modeaccessoire, weiter studierte ich die Visuelle Kreativewerke und Kunsterziehung an der Masaryk-Universität in Brno, dann ergänzte ich meine Kenntnisse von Umweltstudien in der gleichen Universität. 

Das Experimentieren mit Materialien in Schmuck beschäftigt mich cca seit dem Jahr 2004 ... Mit der Autorschmuckherstellung, vor allem in Aluminium, begann ich im Jahr 2009 und sie spiegelt sich auch in meiner Diplomarbeit. Seitdem versuche ich langsam neue Innovationen zu erfinden und Ideen umzusetzen, die aus allen Ecken meiner Phantasie kommen ... 

Vielen Dank für das Respektieren des Urheberrechts. Erstellung und Motive sind urheberrechtlich geschützt. © Zualu Design, Zuzana Peroutková. 

Ich hoffe, Sie werden Schmuck mit der gleichen Liebe tragen, welche ich ihnen während Herstellung gab :) 

⚪⚪⚪